Dziś jest 30 lipca 2021 r.
7007. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
3934. dzień panowania JKM Piotra II Grzegorza
3634. dzień kadencji Sejmu (XXXIII kadencja)


Różne > "Rząd Makowskiego z wotum zaufania"

Korona oraz Brama Sarmacka nie ponoszą odpowiedzialności za treść komentarzy, opinii i stanowisk opublikowanych przez redaktorów agencji prasowych. Opublikuj artykuł w Parku.

16 kwietnia 2007 r., 22:36 — Michał Sosnowiecki

Izba Poselska wyraziła wotum zaufania rządowi Kanclerza Dariusza Makowskiego. W zakończonym dzisiaj głosowaniu za udzieleniem wotum głosowało pięciu koalicyjnych posłów, a przciw było dwóch posłów opozycji.

Nowy rząd poparli posłowie Mateusz Suszek i Piotr Kościński z Narodowego Związku Monarchistycznego oraz Jakub Kaczyński-Chojnacki, Krzysztof Konias i Dariusz Makowski z Sarmackiej Partii Demokratycznej. Przeciw głosowali Aleksander Keller z Partii Pracy Sarmacji oraz bezpartyjny Iwan Maria de Folvil-Arped.

Od dzisiaj rząd może zabrać się do działania. A zgodnie z obietnicami zawartymi w expose ministrowie będą mieli co robić. Najważniejszymi zadaniami nowego rządu będą m.in. organizacja obchodów 5-lecia Sarmacji, powrót do prac na historią przedinternetową, aktualizacja i opracowanie nowego FAQu, wdrożenie programu pomocy dla nowych v-państw, czy też wdrożenie zużywania się dóbr w Syriuszu. Wszystkie plany nowego rządu znajdują się w zamieszczonym poniżej expose:

Expose Ministra-Kanclerza Dariusza Makowskiego


Wasza Książęca Wysokość!
Wysoka Izbo!
Drodzy Obywatele Sarmacji!

W dniu 29 marca 2007 r. Jego Książęca Mość dekretem nr 379 powołał do życia Rząd koalicji NZM i SPD. Zaszczyt przewodniczenia temu Rządowi koalicja powierzyła mnie obywatelowi z prowincjonalnego miasta Margon.
W Sarmacji po ostatnich wyborach skończył się okres burz politycznych. Nastał czas normalnej i spokojnej pracy administracji rządowej i samorządowej przy współudziale mieszkańców na rzecz dobra Sarmacji.
Koalicja NZM i SPD została stworzona na bazie zbieżnego programu wyborczego obydwu tych ugrupowań. Dla naszych partii priorytetem jest ułatwianie życia mieszkańcom Sarmacji i realizacji zasad zapisanych w naszej Konstytucji a zwłaszcza o roli w pracy administracji zasad pomocniczości i służebności. Będziemy rozwijać równomiernie w naszym Państwie sfery aktywności mieszkańców jak sferę kultury, sferę gospodarczą, sferę społeczną oraz sferę samorządową. Każda z tych sfer jest dla tego Rządu bardzo ważna.

Wasza Książęca Wysokość!
Wysoka Izbo!

Staję przed Wysoką Izbą prosząc panów posłów o wyrażenie wotum zaufania dla gabinetu, który obejmie kierownictwo nad sprawami Sarmacji do końca XVI kadencji Izby Poselskiej. Przez najbliższe trzy miesiące Rząd postara się przeprowadzić Sarmacje spokojnymi wodami dobrobytu i zrównoważonego rozwoju. Nadrzędnym celem działań Rządu będzie przygotowanie obchodów 5 lecia Sarmacji.

Wasza Książęca Wysokość!
Wysoka Izbo!

Przedstawię teraz krótko ministrów danych resortów i zarysy programu który będzie przez nich realizowany:

Ministerstwem Dziedzictwa Narodowego kieruje Leszek kaw. Karakachanow-Liberi znany animator życia kulturalnego Sarmacji, Prezes SOBOS. Zamierzenia MDN to:
- organizacja części wirtualnej obchodów 5 – lecia Sarmacji
- wspieranie utworzenia nowego katalogu sarmackiego,
- rozpoczęcie programu „Inicjatywa miesiąca MDN”,
- powrót do opracowań historii Sarmacji ery przedinternetowej ,
- reaktywacja idei konkursu literackiego o tytuł „Poety Laureata”,
- uporządkowanie Galerii Cytatów,
- współpraca z klubem KONiA,
- wspieranie merytoryczne i finansowe inicjatyw kulturalnych mieszkańców,
- organizacja 3 konkursów w tym jednego plastycznego propagującego Sarmację,
- wspieranie biblioteki wandejskiej,
- reaktywacja Izby Zasłużonych Sarmatów.

Ministerstwem Spraw Obywatelskich kieruje Damian Chojnacki młody, aktywny i odpowiedzialny młody człowiek. W Sarmackiej Partii Demokratycznej zajmuje stanowisko wiceprzewodniczącego, na którym to zdobył doświadczenie potrzebne do pracy w Rządzie. Jego energia oraz umiejętności będą wprost idealnie spożytkowane na tym stanowisku.
Ministerstwo Spraw Obywatelskich będzie się zajmowało oprócz bieżącego rozpatrywania wniosków imigracyjnych czy przyznawania zapomóg takimi sprawami jak:
- aktualizacją FAQ'u autorstwa Sebka Inkaskiego,
- opracowaniem nowego FAQ'u poczatkowo na podstawie 52 pytań JKM,
- promocją Księstwa Sarmacji (m.in. organizacją V-Międzynarodowych Targów Turystycznych w Grodzisku).
- kampaniami w SzU na rzecz aktywności nowych obywateli.
- organizowaniem konkursów na najbardziej wyróżniającego się nowego mieszkańca w danym miesiącu,
- uczestniczeniem w weryfikacji wniosków o obywatelstwo (bezpośrednie rozmowy z wnioskodawcą, wywiad o wnioskodawcy z naczelnikiem miejscowości gdzie przebywa wnioskodawca),
- utrzymywanie bieżącego kontaktu z mieszkańcami Sarmacji.

Już od paru kadencji polityka promocyjna zalicza się do obowiązków Ministerstwa Spraw Obywatelskich, jednak wszyscy o tym zapominali. Musimy wszyscy przypomnieć sobie czasy promocji w stylu artykułu Avistaka w CD-Action. Zaczniemy od stworzenia bazy promocyjnej czyli tekstów różnej wielkości o Sarmacji, plakatów, ulotek, bannerów czy nawet krótkich filmów. Ponownie będziemy promować Księstwo Sarmacji reklamując naszą mikronację na różnych portalach, stronach i forach. Każdy adres zostanie dodany do naszej "bazy", tak aby nie reklamować Sarmacji w tym samym miejscu kilkakrotnie. Podobnie ma się sprawa z wysyłaniem artykułów do realnych gazet i czasopism. Ministerstwo będzie dalej kontynuować istniejący Program Promocyjny.

Ministerstwem Samorządu Terytorialnego kieruje Tomash Lewandowski . Był Ministrem Promocji w rządzie Krzysztofa Koniasa, uhonorowany za wkład w rozwój Sarmacji tytułem kawalera. W ministerstwie Samorządu Terytorialnego na pierwszym miejscu będzie wdrożenie w życie nowej ustawy Sejmu nr 48 o ułatwianiu dostępu do informacji o miejscowościach.
Nowy sposób kreacji aktywności miejscowości będzie wymagał od tego resortu aktywnego współdziałania z naczelnikami miast i wsi. MST będzie wspierało naczelników przez szkolenia i pomoc w pracach na szczeblu samorządowym. Ministerstwo będzie prowadziło ciągły monitoring samorządów poprzez ankiety wśród mieszkańców (przy wsparciu SOBOS) i wizytację miejscowości. Celem Ministra jest doprowadzenie do sytuacji, że nowy mieszkaniec otrzymuje podstawową pomoc od swojego burmistrza czy wójta.
Dostępne są duże środki finansowe dla samorządów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra-Kanclerza nr 5/2007 z dnia 19 lutego 2007 r. o subwencjach dla samorządów. Przykładem może być tu otrzymanie dofinansowania przez Czarnolas. W programie MST jest również doprowadzenie do utworzenia w każdej miejscowości liczącej ponad 10 mieszkańców rady miejskiej składającej się przynajmniej z 2 radnych i burmistrza.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest kierowane przez Piotra diuka Kościńskiego postać szeroko znaną z dużym autorytetem. MSZ będzie kontynuowało dotychczasową politykę przez:
- życzliwy stosunek do małych i nowych v-państw,
- znowelizowanie i wdrożenie programu pomocowego dla małych v-państw,
- duża aktywność na arenie v-międzynarodowej, także przy budowaniu wspólnoty v-międzynarodowej,
- kontynuacja dobrej współpracy z państwami nam życzliwymi.

Przed Ministrem diukiem Kościńskim stoi zadanie ostatecznego uporządkowania służby dyplomatycznej zgodnie z Dekretem Księcia Sarmacji nr 377 o służbie zagranicznej.

Ministerstwem Finansów i Gospodarki kieruje znany v-biznesmen Pan Maciej kaw. Żmuda. Kierownik projektu rozwoju miasta Fer, Sekretarz Stanu Prowincji Gellonia, pracownik PASI. Twórca Grand Prix Sarmacji. W listopadzie 2006 odznaczony Brązowym Medalem Zasługi, 25 lutego otrzymał obywatelstwo Gellońskie i tytuł szlachecki.
Ministerstwo pod jego przewodnictwem nie będzie się tylko zajmowało rejestracją nowych firm (proces ten zostanie zautomatyzowany) czy zarządzaniem Magazynami Sarmackimi oraz innymi czynnościami administracyjnymi jak wypłaty wynagrodzeń dla urzędników. MFiG będzie zajmowało się również:
- wdrożeniem zużywalnosci dóbr w Syriuszu,
- opracowaniem nowego systemu zapomóg dla nowych przedsiębiorców,
- ochroną pracowników syriuszowych przed nieuczciwymi pracodawcami (zawetowana ustawa o pracy, która zostanie zgłoszona ponownie z poprawkami),
- utworzeniem urzędu ochrony konkurencji i konsumenta,
- utworzeniem Sarmackiej Giełdy Papierów Wartościowych,
- rozwiązaniem problemu z majątkami pozostawionymi przez zmarłych mieszkańców (spadki),
- modernizacją funkcji transportu w Syriuszu ( wprowadzenie odległości między miastami).

Wokół osoby Ministra zbudowany zostanie zespół osób fachowych i z wizją tak by uatrakcyjnić Syriusza (poprawić jego grywalność).

W tym Rządzie powstało tylko jedno stanowisko Ministra Stanu. Zostało ono powierzone Panu Michałowi hr. Korab-Łaskiemu, którego zasługi i osiągnięcia w pracy dla dobra Sarmacji są szeroko znane.
Podstawowym zadaniem Ministra Stanu jest zorganizowanie obchodów 5-lecia Księstwa Sarmacji. Projekt ten realizowany będzie wspólnie przez Rząd, izby sejmu i Księcia. Minister Stanu będzie odpowiedzialny za zaplanowanie i koordynację działań różnych instytucji zaangażowanych w organizację tego święta.
Wstępne planowane działania są następujące:

1. Część wirtualna obchodów będzie się składała z takich projektów jak:
- wykonanie rocznicowej strony internetowej (do końca kwietnia najpóźniej)
- ustanowienie medalu „Pięć Lat Księstwa Sarmacji” wraz z jego kapitułą,
- ogłoszenie konkursu na wygląd ww. medalu.
- przygotowanie przez izby poselską i senatorską uchwał upamiętniających tą rocznice
- Zjazd wirualny mieszkańców Sarmacji,
- wystosowanie zaproszeń na Zjazd dla osób nie będących już mieszkańcami KS, a dla Sarmacji zasłużonych.

Kulminacją obchodów pięciolecia Sarmacji będzie dzień 25-ty maja.
Szczegółowy plan na ten dzień opracuje Minister Stanu w konsultacji ze wszystkimi środowiskami sarmackimi.

2. Część realna obchodów
- przygotowanie wydawnictwa na 5-lecie Księstwa Sarmacji
- rozpoczęcie przygotowań do najprawdopodobniej wrześniowego Zjazdu Księstwa Sarmacji

Przed Ministrem Stanu stoją zadania trudne i wymagające poświęcenia tak w życiu wirtualnym jak realnym. Mam nadzieję, że wszystkie sarmatki i wszyscy sarmaci wesprą go w tej pracy. Minister Stanu będzie również pełnił obowiązki rzecznika prasowego Rządu.

Zadania Podkanclerzego nie zostają w specjalny sposób wydzielone wraz z Kanclerzem wspólnie i kolegialnie będzie zarządzał Sarmacją.

Wasza Książęca Wysokość!
Wysoka Izbo!

Przedstawiony Rząd pod moim kierownictwem tworzą osoby o dużym potencjale twórczym i dużym poczuciu odpowiedzialności i służebności w stosunku do mieszkańców Sarmacji.

Proszę zatem Wysoką Izbę o udzielenie mi jako Ministrowi-Kanclerzowi wotum zaufania bym mógł wraz z Rządem zrealizować zadania, które zostały przedstawione Wysokiej Izbie.

Dariusz "Kedar" Makowski
Minister-Kanclerz
Udostępnij

Informacje o artykule

Artykuł oceniło 0 czytelników. Średnia nota: 0
Artykuł czytano 386 razy.

Komentarze

2007-04-17 13:38 - autor: Michał v-hr. Radetzky
Hmmm. Zawsze się zastanawiałem, co to jest " powrót do
opracowań historii Sarmacji ery przedinternetowej".
Historia jest opublikowana, oficjalna (została zatwierdzona
przez Księcia i mam nadzieję że żadnych domorosłych poprawek
do niej wprowadzac się nie będzie, bo z całym szacunkiem,
poza mną i Michasiem Winnickim nie ma w KS wielu historyków
którzy mogli by to robić.

Dodaj swój komentarz:


Chcę wiedzieć o nowych komentarzach

Opcje archiwum

Napisali o nas

© Księstwo Sarmacji
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Sarmacja na Facebooku Sarmacja na Twitterze Sarmacja na YouTube
Czas generowania strony: 0.03 sekundy