Grodzisk, dnia 5 listopada 2003 r.

Dekret Księcia Sarmacji nr 110
o ustanowieniu prowincji

Art. 1.

Na podstawie art. 1. ust. 1. Ustawy Sejmu nr 24 o samorządzie terytorialnym z dnia 22 sierpnia 2003 r., zwanej dalej "ustawą", ustanawiam okręg stołeczny ze stolicą w Grodzisku oraz dzielę Księstwo Sarmacji na prowincje:

 1. Baranie Pole ze stolicą w Athos,
 2. Gellonia ze stolicą w Krezie,
 3. Kraina Sarmackich Stawów,
 4. Miria ze stolicą w Kotwiczu,
 5. Nowicja ze stolicą w Prawdzie,
 6. Sangia ze stolicą w Korabie,
 7. Tropicana ze stolicą w Soli,
 8. Trzyczaszkowo ze stolicą w Gniewie,
 9. Wagaria,
 10. Złote Wybrzeże ze stolicą w Złotym Wybrzeżu.

Terytorium prowincji określa załącznik nr 1 do niniejszego dekretu.

Art. 2.

Na podstawie art. 2. ust. 1. ustawy ustanawiam:

 1. Wieńczysława hrabiego Wiensko namiestnikiem prowincji Gellonia,
 2. Michała hrabiego Łaskiego namiestnikiem prowincji Sangia,
 3. Barłomieja hrabiego Staniszczaka namiestnikiem prowincji Tropicana.

Art. 3.

Na podstawie art. 4. ust. 2. ustawy nadaję prowincjom Gellonia, Sangia i Tropicana statuty, stanowiące załączniki nr 2, 3 i 4 do niniejszego dekretu.

Art. 4.

Niniejszy dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1
TERYTORIUM PROWINCJI

Podział Księstwa Sarmacji na prowincje

 

ZAŁĄCZNIK NR 1
STATUT PROWINCJI GELLONIA

Rozdział I
ZASADY NACZELNE

Artykuł 1.

 1. Prowincja jest częścią Księstwa Sarmacji.
 2. Prawo prowincji stanowią, w hierarchii ważności:
  1. konstytucja Księstwa Sarmacji,
  2. ratyfikowane przez Księstwo Sarmacji umowy międzynarodowe,
  3. ustawy Księstwa Sarmacji i dekrety Księcia z mocą ustawy,
  4. rozporządzenia wydane z upoważnienia aktów, o których mowa w pkt. 3.,
  5. niniejszy statut,
  6. ustawy prowincji i edykty Namiestnika,
  7. rozporządzenia wydane z upoważnienia aktów, o których mowa w pkt. 6.,
  8. normy prawa zwyczajowego.

Artykuł 2.

Wszyscy mieszkańcy prowincji są równi wobec prawa.

Artykuł 3.

Władzę ustawodawczą w prowincji sprawują Namiestnik i Rada Stanu, władzę wykonawczą - Namiestnik, Kanclerz i Ministrowie, władzę sądowniczą - niezawiśli sędziowie.

Artykuł 4.

 1. Flagą prowincji jest tkanina o stosunku szerokości do długości 5:8, składająca się z dwóch poziomych pasów równej szerokości: czerwonego i niebieskiego, z umieszczonym centralnie złotym dyskiem słonecznym.
 2. Herbem prowincji jest dysk słoneczny na czerwonej tarczy.
 3. Hymnem prowincji jest "..."
 4. Dewizą prowincji jest "My z Tobą, Ty z nami".
 5. Stolicą prowincji jest miasto Krez.

Rozdział II
NAMIESTNIK

Artykuł 5.

 1. Na czele prowincji stoi Namiestnik.
 2. Osoba Namiestnika jest nietykalna.

Artykuł 6.

 1. Namiestnik jest powoływany przez Księcia.
 2. Opróżnienie urzędu namiestnika następuje wskutek:
  1. zrzeczenia się urzędu,
  2. opuszczenia Księstwa Sarmacji,
  3. skazania na karę uniemożliwiającą sprawowanie urzędu,
  4. stwierdzenia przez Sąd Najwyższy niewypełnienia obowiązków.

Artykuł 7.

Namiestnik:

 1. reprezentuje prowincję w kontaktach z władzami Księstwa Sarmacji,
 2. kieruje polityką prowincji,
 3. sprawuje razem z Radą Stanu władzę ustawodawczą,
 4. sprawuje razem z Kanclerzem i Ministrami władzę wykonawczą,
 5. powołuje i odwołuje Radców, Kanclerza i Ministrów,
 6. ustanawia i znosi urzędy w prowincji, powołuje i odwołuje osoby stojące na ich czele,
 7. wydaje edykty w sprawach nieuregulowanych ustawami; edykt traci moc z chwilą przyjęcia ustawy regulującej przedmiot edyktu,
 8. powołuje i odwołuje sędziów,
 9. stosuje prawo łaski,
 10. ustanawia i nadaje ordery i odznaczenia prowincji,
 11. nadaje tytuły szlacheckie i arystokratyczne w zakresie określonym przez Księcia,
 12. prowadzi lub zleca prowadzenie strony internetowe prowincji,
 13. prowadzi lub zleca prowadzenie mapy prowincji,
 14. sprzedaje tereny w prowincji,
 15. reprezentuje i zarządza skarbem prowincji,
 16. sprawuje zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi i porządkowymi prowincji,
 17. udziela mieszkańcom prowincji informacji o zasadach funkcjonowania prowincji i Księstwa Sarmacji.

Artykuł 8.

 1. Rada Stanu prowadzi politykę prowincji w sprawach niezastrzeżonych dla innych organów władzy.
 2. Namiestnik może powierzać członkom Rady Stanu i Kanclerzowi wykonywanie obowiązków, o których mowa w art. 7.
 3. Członkowie Rady Stanu wydają z upoważnienia ustaw i edyktów oraz z powołaniem się na nie rozporządzenia.

Rozdział III
RADA STANU

Artykuł 9.

 1. Rada Stanu składa się z Namiestnika, Kanclerza i trzech Radców, powoływanych przez Namiestnika na okres trzech miesięcy.
 2. W razie przedterminowego opróżnienia mandatu Radcy Namiestnik powołuje nowego Radcę.
 3. Namiestnik może odwołać ze stanowiska Radcę niewypełniającego swoich obowiązków.

Artykuł 10.

Inicjatywę ustawodawczą posiadają Namiestnik, Kanclerz, Radcowie i grupa co najmniej pięciu mieszkańców prowincji.

Artykuł 11.

Rada Stanu uchwala ustawy i uchwały oraz odrzuca edykty Namiestnika większością 4/5 głosów, przy udziale co najmniej 4/5 składu.

Artykuł 12.

Skazanie Radcy na karę uniemożliwiającą mu wykonywanie mandatu jest równoznaczne z wygaśnięciem mandatu.

Artykuł 13.

Skrócenie kadencji Radców następuje w drodze:

 1. uchwały Rady Stanu,
 2. postanowienia Namiestnika.

Artykuł 14.

Pracami Rady Stanu kieruje Namiestnik.

Artykuł 15.

Członkowie Rady Stanu mają obowiązek udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania mieszkańców w ciągu siedmiu dni.

Artykuł 16.

 1. W ciągu siedmiu dni od dnia uchwalenia ustawy przez Radę Stanu Namiestnik podejmuje decyzję o jej podpisaniu lub odrzuceniu.
 2. Jeżeli w ciągu siedmiu dni od chwili uchwalenia ustawy przez Radę Stanu Namiestnik nie podejmuje żadnych działań, Kanclerz podpisuje ustawę.
 3. Pod nieobecność Namiestnika ustawę mogą odrzucić lub podpisać ustanowiony przez Namiestnika zastępca lub ustanowiona przez Namiestnika Rada Regencyjna.

Rozdział IV
SĄDY

Artykuł 17.

 1. Sędziowie wydają wyroki w imieniu prowincji.
 2. Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko prawu.

Artykuł 18.

Odwołania od wyroków sędziów rozpatruje sąd w Grodzisku.

Rozdział V
ZMIANA STATUTU

Artykuł 19.

Zmiana Statutu następuje w drodze ustawy.

 

ZAŁĄCZNIK NR 2
STATUT PROWINCJI SANGIA

1o HRABSTWO SANGII

 1. Hrabstwo Sangii jest prowincją Księstwa Sarmacji.
 2. Prawo Hrabstwa stanowią: Konstytucja Księstwa Sarmacji, ustawy Księstwa Sarmacji oraz dekrety Księcia z mocą ustawy, niniejszy statut, ustawy Hrabstwa Sangii, edykty Hrabiego oraz rozporządzenia wykonawcze Hrabiego.
 3. Na czele Hrabstwa Sangii stoi Hrabia.
 4. Hrabstwo ma charakter świecki.
 5. Podstawową listą dyskusyjną Hrabstwa jest lista dyskusyjna Księstwa Sarmacji.
 6. Oficjalnym językiem hrabstwa jest język polski.
 7. Flagę i godło Hrabstwa określa rozporządzenie wykonawcze Hrabiego.
 8. Mieszkańcy Hrabstwa mogą w drodze referendum zwrócić się do Księcia Sarmacji z wnioskiem o zmianę nazwy Hrabstwa.

2o HRABIA

 1. Hrabia:
  1. przyznaje ziemię,
  2. ustanawia i nadaje ordery, odznaczenia i nagrody,
  3. powołuje i odwołuje zastępcę Hrabiego,
  4. nadaje tytuł baroneta,
  5. sprawuje nadzór nad budżetem Hrabstwa,
  6. na wniosek co najmniej 30% mieszkańców zarządza referendum na terenie Hrabstwa,
  7. sprawuje władzę ustawodawczą i wykonawczą w Hrabstwie na zasadach określonych niniejszym statutem,
  8. za zgodą Księcia zmienia niniejszy statut,
  9. wprowadza stan nadzwyczajny na terenie Hrabstwa
  10. w razie braku zastępcy Hrabiego przejmuje jego obowiązki, lub przekazuje je innej wyznaczonej przez siebie osobie,
  11. powołuje i odwołuje Rząd Hrabstwa,
  12. pośrednio lub bezpośrednio stoi na czele Rządu Hrabstwa,
  13. powołuje i odwołuje Premiera oraz ministrów,
  14. określa w drodze rozporządzenia wykonawczego kompetencje Premiera i Rządu,
  15. jest administratorem strony internetowej Hrabstwa,
  16. ustala politykę gospodarczą i finansową Rządu po konsultacjach z Rządem.
 2. Hrabia może zadecydować o przekazaniu niektórych kompetencji, o których mowa w ust. 1., innym organom władzy w Hrabstwie.

3o ZASTĘPCA HRABIEGO

 1. Osoba ubiegająca się o stanowisko zastępcy Hrabiego musi posiadać tytuł barona lub wicehrabiego.
 2. Zastępca Hrabiego:
  1. prowadzi politykę samorządową hrabstwa,
  2. w imieniu Hrabiego przewodniczy sądowi miejscowemu,
  3. na wniosek Hrabiego zastępuje go podczas jego nieobecności,
  4. może uczestniczyć w posiedzeniach Rządu,
  5. jest burmistrzem stolicy Hrabstwa - Korabu.

4o SĄD MIEJSCOWY

 1. Zakres obowiązków sądu miejscowego określa rozporządzenie wykonawcze Hrabiego.
 2. Sąd składa się z dwóch lub trzech sędziów, w tym przewodniczącego sądu, powoływanych przez Hrabiego.
 3. Decyzje sądu zapadają na zasadzie consensusu. Od decyzji sądu przysługuje odwołanie do sądu w Grodzisku.
 4. Sędziów odwołuje Hrabia na wniosek Księcia, Rządu lub Zastępcy Hrabiego.

 

ZAŁĄCZNIK NR 3
STATUT PROWINCJI TROPICANA

1o REPUBLIKA TROPICANY

 1. Prowincja Tropicany - Republika Tropicany jest państwem prawa.
 2. Władza w Republice Tropicany należy do El Presidente.
 3. Organami państwa pozostającymi pod zwierzchnictwem El Presidente są: Rada Narodowa, Gwardia Tropikańska i sądy.
 4. Oficjalnym językiem Republiki Tropicany jest język polski.
 5. Symbole Republiki Tropicany określa ustawa.
 6. Stolicą Republiki Tropicany jest miasto Sola.

2o RADA NARODOWA

 1. Rada Narodowa składa się z El Presidente, El Gubernadore oraz przedstawiciela ludu.
 2. Przedstawiciel ludu jest wybierany na okres trzech miesięcy w wyborach powszechnych, równych i bezpośrednich w głosowaniu tajnym.
 3. Rada Narodowa uchwala ustawy i uchwały większością głosów, o ile Statut nie stanowi inaczej.
 4. Członkowie Rady Narodowej posiadają na terenie Republiki Tropicany immunitet. Pozbawienie członka Rady Narodowej immunitetu następuje w drodze decyzji El Presidente lub uchwały Rady Narodowej, przyjętej bezwzględną większością głosów. El Presidente nie można pozbawić immunitetu.
 5. Posiedzenia Rady Narodowej zwołuje El Presidente z własnej inicjatywy lub na wniosek większości członków Rady Narodowej.
 6. W ciągu siedmiu dni od uchwalenia ustawy El Presidente podpisuje ustawę, wprowadza do niej poprawki lub odmawia jej podpisania. Jeżeli El Presidente w ciągu siedmiu dni nie podejmuje działań względem ustawy, ustawa zostaje uznana za przyjętą w formie, w jakiej została przedstawiona El Presidente.

3o EL PRESIDENTE

 1. Na czele Republiki Tropicany stoi Namiestnik Prowincji Tropicany - El Presidente.
 2. Tryb powoływania i odwoływania Namiestnika Prowincji Tropicany określa Ustawa Księstwa Sarmacji o samorządzie terytorialnym.
 3. El Presidente prowadzi politykę Republiki Tropicany w sprawach niezastrzeżonych dla innych władz i Księstwa Sarmacji. El Presidente w szczególności:
  1. sprawuje władzę wykonawczą,
  2. ustanawia i znosi urzędy ministerialne,
  3. powołuje i odwołuje ministrów,
  4. powołuje i odwołuje El Gubernadore,
  5. zapewnia wykonanie ustaw,
  6. reprezentuje Republikę Tropicany,
  7. powołuje i odwołuje sędziów,
  8. stosuje prawo łaski,
  9. ustanawia i nadaje ordery i odznaczenia Republiki Tropicany,
  10. jest zwierzchnikiem Gwardii Tropikańskiej,
  11. wydaje dekrety z mocą ustawy.
 4. El Presidente wydaje dekrety z mocą ustawy w sprawach nieuregulowanych ustawami. Dekret z mocą ustawy traci moc z chwilą przyjęcia ustawy regulującej przedmiot dekretu.
 5. W sytuacji zagrożenia państwa El Presidente ogłasza za zgodą Rady Narodowej stan wyjątkowy. Postanowienia Ustawy konstytucyjnej Księstwa Sarmacji o sytuacjach nadzwyczajnych stosuje się odpowiednio.

4o SĘDZIOWIE

 1. Sędziowie wydają wyroki w imieniu El Presidente. Odwołania od wyroków rozpatruje sąd w Grodzisku.

5o PRAWA I WOLNOŚCI

 1. Ograniczenie praw i wolności, określonych Konstytucją Księstwa Sarmacji, na terytorium Republiki Tropicany może nastąpić wyłącznie w drodze ustawy, w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla zachowania charakteru Republiki Tropicany.
 2. Zabrania się przechowywania jakiejkolwiek broni przez osoby niepowiązane zawodowo lub sportowo z koniecznością jej posiadania.
 3. Wykaz przedmiotów uznawanych za broń i zakazanych, instytucji których pracownicy maja prawo do jej posiadania oraz ilości, jakie mogą posiadać instytucje i ich pracownicy określa ustawa.

6o ZMIANA STATUTU

 1. Zmiana Statutu następuje w drodze ustawy.